Coordinadora d'Entitats Balearistes
No és només altre weblog de WordPress.com

RESPOSTA A UN CATALÀ que mos acusa des delicte de “Defensar-mos”


Resposta de sa CEB a un Català que mos acusa des greu atreviment de defensar-mos
“Teniu Poca Feina”

-Aquesta és sa reproducció des missatge d’un català (signa talment, “Un Català”), rebuda el 27 de Maig, en relació a s’atac des de Barcelona per part de dos elements socialment mediàtics a on s’acusa al poble Balear de ser una repuganant i delirant colónia de Catalunya-

“Teniu poca feina, es veu. Si heu de rebatre una per una qualsevol gilipollada que digui algú de Catalunya sobre les Balears i n’heu de dir una “iniciativa cultural”, passi. Però dir que es un “atac desesperat de Barcelona”, ah amigo, per aquí alguns ja no hi passem. Que us penseu que tothom pensa així, per aquí? Si un senyor escriptor amb Blog (que dificil, tenir blog!) diu tot això, au, tots els catalans som racistes, i au, tots som imperialistes, i venga! de fills de puta en amunt. Que bonic. El que haurieu de fer és apendre a ignorar les gilipollades que diu la gent… lo de les colonies, mira, es veu de tan lluny que es una idea patètitca, que, ja no dic una pagina web, es que no se com s’hi pot gastar ningú 5 minuts de saliva. Francament, mai havia llegit declaracions d’aquestes fins que no he trobat la vostra web, així que, amics, l’unica cosa que aconseguiu així és publicitar coses que son “frikis marginals”. Sort teniu que les vostres sortides de to desperten reaccions que al seu torn us publiciten a vosaltres, que tampoc us feu tant enfora de ser frikis marginals, per ser sincers i sense anim d’ofendre.
I com a resposta a “ser catalanofobic es racisme”, per l’eduardo darder, dir-li que no pot ser mai racisme ja que els catalans no som una raça (i qui digui que ho pensa, menteix o es imbecil), pero ser catalanofobic, balearofobic, espanyolofobic, o qualsevol cosa així, mai, mai és una actitud positiva. I es clar que no sou catalans, però tampoc té cap lògica que estigueu en aquest plan defensiu, total per cuatre cabrons que diuen imbecilitats. I negar que compartim arrels culturals, està molt i molt en la linea dels blaveros valencians. Tot un exemple de saviesa i brillantor intelectual. Allà vosaltres, cadascú pot triar la seva manera de posar-se en ridícul”. “Catala” – 27 maig 2010 at 11:15
Nota: Aquest comentari no ha estat modificat en cap sentit. Ni s’han baratat es barbarismes que conté, ni ses errades ortogràfiques, d’accentuació, sa cita de noms sense maiúscules, etc. Afegir que sa resposta de sa CEB ha estat redactada ara mateix a modo d’esborrany, sense corrector ni cap tipo consulta, i que està pendent de revisió (és a dir, també pot contenir cualque errada en sa forma).

SA CEB RESPÓN

Sr, Sra o Sta “A.A.”, català o catalana: Sa CEB respecta ses seves raons. Mai practicam sa cemsura i per lo tant qualsevol desinformat o desinformada pot dir la seva.
Vosté comença afirmant que tenim poca feina. Aixó és molt presumir. Aquí picam pedra sense rebre ses millonaries subvencions que reb s’OCB, virtual subsidiaria de sa Generalitat Catalana. Es més, mai hem rebut cap tipo d’ajuda. Ells se poden permetre continuar desnaturalitzant sa cultura balear amb una excelent paga, una dedicació completa i unes instalacions magnífiques. Noltros, ni sa centena d’entitats i personalitats a ses quals aquest portal dona promoció, mos podem permetre aixó. I efetivament, “rebatre gilipollades”, com diu vosté, és qüestió que du no poca feina, sino que és una de ses finalitats de sa CEB. Com que a vosté no li agrada “rebatre gilipollades”, no l’hem convidat a que s’integri a sa CEB. Li demanariem que, des d’aquí, no atacàs a tercers, com fà amb es valencians. Noltros no estam d’acord amb tot es colectiu que vosté denomina “blavero”, peró hi ha entidats valencianistes que si mos mereixen tots es respetes. Com que no se poden defensar a aquesta pàgina, millor no parlar des nostros germans i no establir comparacions poc afortunades.
Tal vegada aquest puesto Web estiga un poc deixat de sa mà dets administradors, ja que no consentim insults ni llenguatge groller, i és vera que aquí ha hagut opinadors que han incorregut en aquest llenguatge. Fa temps que s’els hauria d’haver cridat s’atenció i no dubti que se així se ferà. Des mateix modo, no li podem consentir a vosté que mitjançant sutiletzes molt poc sutils, pes sol fet de denunciar un fet des qual diu vosté que ningú hauría de gastar “5 minuts de saliva” (no ho hem fet: aquí s’escriu, no se xerra), gasti vosté aproximadament 5 minuts des seu valuós temps parlant de lo que diu que no s’ha de parlar, i aprofitant per acusar de ridiculs frikis marginals carents de saviesa o brillantor cultural a aquells que mos posam “en plan defensiu”.
Només mos faltava aquesta: que des de Catalunya mos satinitzin per “posar-mos en pla defensiu”, que se mos intenti negar es dret a sa legítima defènsa devant ets inasumibles atacs d’una persona que no és un qualsevol: un periodista de l’Avui, escriptor i professor d’història (al nostro parer no se tracta d’un atac anecdótic, sinó més be simtomàtic -simtomàtic de s’actitut d’una minoria si vol vosté, de “quatre cabrons que diven imbecibilitats” -paraules textuals seves, tot i que mos pensam que són molt més de quatre-).
Ha demostrat vosté, i queda palés, que no ha entés res. Per primera no mos tracti d’ “amigos” perqué no hem estat presentats i sa seva actitut, tant en sa lletra com en sa tonada, no reflexa precisament una disposició massa amistosa. Per segona confón i capgira es termes d’una manera inadmisible: Aquí mai s’han negat lligams culturals amb Catalunya ni mos consideram de cap manera anticatalans. No mos confonga amb ets esperpèntics “acadèmichs baléàs”, que figuren entre es nostros “coordinats” amb s’adverténcia de que sa CEB no lis dona suport. Si un día ataquen sa nostra dignidat des de Madrid, sens dubta ho denunciarém, peró no direm que Madrid ha declarat sa guerra a n’es multimilenari poble Balear -citarem sa font concreta, com ha estat es cas d’aquest article que tant li preocupa-.
ÉS PER AIXÓ QUE SA SEVA REINTERPRETACIÓ DES TÍTOL DE S’ARTICLE, DESPRÉS DES PRIMER PUNT I SEGUIT, CONVIDA A PENSAR QUE TOT LO QUE ESCRIU DESPRÉS NO MEREIX CAP CRÉDIT: AQUÍ SE EXPOSA UN EXEMPLE, BEN DOCUMENTAT -AMB RETALLS DE PREMSA- D’UN ATAC “DES DE BARCELONA”, PERÓ NO “DE BARCELONA”. Sa seva confusió (volem pensar que deguda a una lectura superficial) condú a una diferéncia molt més enllà que un matiç: du implícita una diferéncia absolutament essencial. Vosté mos atribueix una inasumible generalització que en seu dia vàren tenir molta cura en no incorrer. S’atac (personal per part des professor Vila, i institucional per part des Vicepresident de sa Generalitat, Sr Carod Rovira) prové de Barcelona, és a dir, “des de” Barcelona: molts de noltros tenim grans amics a Barcelona i mai gossariem generalitzar. Efectivament, com diu vosté, a sa Ciutat Comtal hi ha al manco quatre imbécils -també diu “cabrons”, paraules seves- (és vosté molt generós/osa amb ses estadístiques), peró no tenim cap problema en assumir que a sa nostra Palma n’hi ha inclús més de quatre. Imbécils, cabrons, curts de gambals, pardals assoleiats, venuts, corruptes i inclús savis, peró sa CEB se cuidarà molt de fer un judici de valor esmentant es nom des membres d’aquestes categoríes cognitives i ètiques.
No capgiri, per favor, es sentit de ses nostres paraules. De ses opinions des comentarites, si és que sa seva crítica va dirigida a alguns d’ells i no a sa CEB, no mos podem fer responsables com no mos feim responsables de lo que vosté escrigui.
Amb celeritat s’emetrá un comunicat cridant a l’ordre per evitar qualsevol llenguatge groller, calumniós, o fora de tó, tot i comprendre sa vehemencia, en aquest apartat concret d’un poble que ha estat acusat de patir uns deliris de grandesa repugnants i subsidiari a títol de colonies de Catalunya. Convendrà vosté en que aixó constitueix tota una provocació que genera reaccions més o manco proporcionals.
Pes bé de ses relacions entre dos pobles que haurien de dur-se millor, li pregam que, a part de sa seva iniciativa per demanar-mos que no mos posem a sa defensiva, li agrairiem que escrigués també a Enric Vila, al Vicepresident Carod i a tant d’altres per demanar-lis que deixin de posar-se tant a l’ofensiva.
Gracies per opinar. Assenyada o no, tota crítica i participació en aquesta pàgina és ben rebuda i tenida en compta. “Malgrat tot”, sa seva misiva conté elements que evaluam com a positius: mos ha fet veure que es comentaris d’alguns opinadors o visitants no s’ajusten a n’es termes d’educació que exigeix sa CEB, mos ha trasmet sa seva opinió de que lo que alguns diven des de Barcelona de que sa nostra Pàtria és sa Catalunya Colonial representa una barbaritat que no se sosté, i també, es reconeixement de que des de Catalunya se diven pardalades (segons vosté “gilipollades” i “frikismes marginals”, “imbecilitats”).
Sia benvingut a sa CEB i animi’s a seguir participant. Nigú està exclós de dir la seva.
Comité de sa CEB

A continuació reproduím un parell de comentaris de s’article de referència, comentaris que incorreixen en una mala pràxis des llenguatge que no voldriem que se tornàs a repetir. A partir d’ara, ses sortides de tó tendràn un avís per part de sa CEB:
Dins es 38 comentaris fins el día d’avui, hi ha una sèrie d’opinions ben argumentades a ses quals se fà referència amb expressions mallorquines i balears (també han escrit des de Menorca) que no consideram ofensives, perqué dins es contexte de sa semiótica de sa nostra llengo, tot i tenir un caire negatiu, poden retxar lo inapropiat, peró no les consideràm faltes (sobretot quan se parla d’un personatge que acusa a n’es poble balear de colons catalans amb uns repugnants deliris de grandesa): En/Na LLULL CAIMARI, el 23-11-2009 se va dirigir a s’individu en qúestió amb s’expresió: “POI ENTRAT EN COSTURA” (se recomena a n’es lectors catalans que per una bona comprensió des termes, consultin diccionaris i gramàtiques de “ses illes”, incloguent es Diccionari Alcover, que aporta gran informació). En JERONI, el mateix dia, se va dirigir a s’individu en qúestió amb s’expresió: “PARDAL ASSOLEÏAT” (sa sinonimia i derivats de sa paraula “pardal” constitueix paradigmàtic exemple de sa riquesa léxica des Balear. Massa complicat com per explicar-ho aquí. Només dir que cap de ses acepcions de “pardal” s’ajusta a s’equivalent català, i afegir, com anècdota, que entre altres coses, “pardal” designa a n’es membre sexual masculí, i també a un “curt de gambals”). ANTONI, el 24-11-2009 se va dirigir a s’individu en qúestió amb s’expresió: “AQUEST PÀJARO” (ell mateix entrecomilla es barbarisme “pàjaro”, que no consideram ofensiu). Na MARÍA, el 20-02-2010 se va dirigir a s’individu en qúestió amb s’expresió: “CAP DE FAVA” (anécdota pes lectors catalans: “Fava” designa també es membre sexual masculí). En JUANJO, el 22-02-2010, escriguent en castellà, se va dirigir a s’individu en qúestió amb s’expresió: “CATALUFO”. En PEP FERRER, el 23-02-2010 empra també s’expresió “CAP DE FAVA”. EN PEDRO (a Mallorca, existeix certa tradició de cualque nom comú que en teoría hauría d’esser mallorquinitzat, seguesca sa forma castellana. Així, mos trobam que sol ser més comu “Pedro” que “Pere” o “Carlos” que “Carles”, “Duardo” que “Eduard”, etc). Ni hi ha massa més exemples), el 28-03-2010, se va dirigir a s’individu en qüestió amb s’expresió: “POCAVERGONYA”. N’EDUARDO LLOPIS, el 6-04-2010 li diu “FILL DE LA GRAN CATALUNYA”. En JOAN A SEQUES, el 17-04-2010 li diu “COLLÓ SENSE ANSES”, tot i que demana perdó pes seu tó vehement. En JORDI, el 19-04-2010 li diu “FILL DE SA SEVA MARE”. Na CATI TARONGÍ, el 4-05-2010 li diu “INDOCUMENTAT FANÀTIC”. Finalment, un tal JOAN LLOFRIU, el 25-05-2010 li diu “CATALUFO POLAC”.
Pensam que aquests calificatius anteriors poden ser disculpables en es contexte de sa crítica cap a qui califica a tot es fills des poble Balear com “Delirants i Repugnants Colons Catalans” (tot i que sa CEB s’estima no emetre judicis de valor cap a una persona -si cap es seus arguments o injuries-). Ara, hem d’advertir que entre ses 38 intervencions hi ha un parell d’expressions que Sa CEB no aprova perqué responen a una causalitat evidentment injuriosa i de mal gust: El 13-03-2010, un tal “MN” (Suposàm que vol dir Mossèn -no mos inclinàm a pensar de que se tracti de sa Barcelonesa MªAnatonia MuNar) qualifica a s’individu en qüestió com “FILL DE PUTA”. El 30-03-2010, un tal PEP per sa seva part, li dedica es fei apelatiu de “MALPARIT”. N’ANNA (suposam que des de Menorca, ja que a Mallorca tocaria ser o Aina), el 9-04-2001 li diu “NAZI ENGREÏT”. Un tal PERE, el 7-04-2010 li diu “SUBNORMAL”. Suposam que es mateix PERE és qui el 9-04-2010 li diu “SOBÈRBI FIL DE PUTA”. Aquesta expressió (“FILL DE PUTA”) la torna a repetir un tal XIM el 17-04-2010. Demanàm mesura en ses opinions i respecte cap a tota persona.

Amén

Anuncis

56 Respostes to “RESPOSTA A UN CATALÀ que mos acusa des delicte de “Defensar-mos””

 1. Aquest tipo comença aparentment be, com li reconeixeu. Pareix estar en contra de ses barbaritats, que com be deis, s’escampen des de Catalunya, peró llegint entrelínies veig que mos dona als Balears una sèrie de consells, una espècie de “Decàleg del bon català de les illes”:
  1.- Es balears tenim poques feines (no és bo que noltros poguem traballar en lo que mos doni la gana ni pensar críticament).
  2.- Hem d’apendre a ignorar (a la fi de no escampar noticies vertaderes)
  3.- Com que es ciutadà comú i normal català no s’entera de lo que diven alguns radicals de sa seva Comunitat, noltros no tenim dret a fer aquestes coses públiques perquè sino els cream mala conciencia.
  4.- Es poble Balear (com es Valencià o l’Aragonés) no s’ha de posar en “plà defensiu”.
  5.- Es veïnats de “Catalonia” estàn afectats d’un mal esquizofrènic que lis crea “catalanifobia”, que els fà generalitzar sense cap sentit crític de discriminació entre ciutadania catalana i política catalanista.
  6.- Cap català es racista ni separatista i leshores anexionista. S’imperialisme no existeix i tots es veïnats de Catalunya són uns racistes perquè defensen sa seva cultura diferencial.
  7.- Es catalans no generalitzen, peró sa defènsa de s’entidat i dignitat des poble Valencià està només representada pes “blaveros”, que és gent amb curtor intel·lectual, carent de saviesa, i que fà es ridicul.
  8.- Per una inferència basada en es seny català, es punt 7im és extrapolable a tot qui vulga defensar sa seva dignitat.

  Enhorabona per publicar un altre testimoni de com pensen es catalans que se consideren normals (aixó mos dona una idea de cóm són es realment radicals)

 2. 1. Divertidissim el comentari anterior, per motius que no puc explicar sense explicar la meva vida sencera, cosa que obviament, pel meu bé i pel de vostès, no faré. Només dir al senyor Joan Pep Amengual que si llegeix el meu comentari de nou, veurà que en cap moment dic que els blaveros siguin l’unica defensa de s’entitat i dignitat del poble valencià, només parlo d’actituds que m’hi recordin. Per anar un xic més enllà, diria que el colectiu “Blavero” no em sembla una defensa de cap entitat ni molt menys dignitat. I si, opino que fan força el ridícul.
  2. Disculpin si els he ofès començant amb la frase “Poques feines”, que potser s’ha malinterpretat degut al diferent significat implicit en aquesta expressió en les nostres respectives variants dialectals (si, és quelcom que funciona en ambdues direccions). Especificar també que anava dirigit majoritàriament a la gent que havia deixat els comentaris, i no exculsivament a la CEB.
  3.Em sembla irònic que, justament per respondre a un comentari que deia que hi ha coses més importants que tot això, i que no s’ha de perdre el temps en negatiu, sinó treballar en positiu (cosa que en l’article en qüestió no he detectat en cap moment), es faci un altre article rebatent punt per punt les coses que jo deia. Vull pensar que això vol dir que les meves paraules han estat força tingudes en compte, la qual cosa resulta molt afalagadora per mi, però demostra novament una falta de critèri a l’hora de dedicar temps a coses importants.
  4.Tot i haver de reconeixer que tota la llista d’apelatius me l’he saltada, i agraïnt profundament l’intent didàctic, he de constatar que estic completament familiaritzat amb el riquissim lèxic mallorquí (i que consti en acta que no ho dic irònicament, por si las moscas), i també que els apelatius que s’utilitzin en els comentaris son cosa de cadascú i dels administradors de la web, i que el que no m’agrada és que es generalitzi amb tanta facilitat sobre “els catalans”, igual que a vostès els hi fa ràbia que es generalitzi amb els “balears”. Cosa que per cert fan novament dient que “Des de Catalunya se’ns satanitza per posar-nos a la defensiva”, quan el comentari de “no aporta res posar-se a la defensiva” l’he fet jo, un “mindundin” desconegut per a vostès i per al 99% de la classe politica catalana, expressant una opinió MEVA, desvinculada de qualsevol territori, o bandera. I si jo aquest comentari l’hagues fet des de Reyjkiavik, haguessin dit que des d’Islandia se’ls satanitza? No ho crec pas, així que no em diguin que dir des de Barcelona és només una referència geogràfica, que ni vostès ni jo acabem de caure del niu.

 3. P.S: Jo tampoc he rebut mai subvenció alguna. I dels diners de l’OCB no n’he vist ni 5 cèntims, aixì que em pregunto que carai té a veure això amb qualsevol opinió que jo pugui tenir.

 4. Des-de la capital del antic Regne de Valéncia,que no de un antic comtat : pels atacs rebuts de un fasciste,nomenant als valencians que defenen la seua cultura,la seua llengua i la seua terra, “blaveros”, (es un mal nom ficat pels pancatalanistes fen referencia al blau de la nostra real senyera).
  Mira chiquet,a la nostra terra ningú mos a de vindre a dir,que es lo que som,ya que la historia ho demostra maravellosament som valencians i punt,a la nostra terra no ha de vindre ningú a dir quina llengua parlem,ya que la nostra llengua valenciana,com demostra la historia,te veu pròpia. A la nostra terra,no deurien haver pancatalanistes,ya que es antinatural,ser de una mare i dir que pertanys a atra. On queden tots els grans escritors de la nostra nació? On queda la nostra sobirania com a poble independent de la espanya? On queda la nostra sobirania com a poble independent de la marca hispanica? Manipuladors de la historia, eixe es el resum mes clar,hi ha que vore,que en poques paraules se pugam aclarir,manipuladors de la historia,no sabeu quin mal esteu fent,manipuladors de la historia,el poble valencià no tindrà pietat en vosatres,manipuladors de la historia,no teniu dret a clavar-se dins la nostra terra com si fos vostra,manipuladors de la historia,no haveu pogut fer-ho encara hui en dia,manipuladors de la historia,ni en teniu ni en tindreu,la historia es fa pels segles i lamentablement per a vosatres,sou una comunitat autònoma molt jove carent de identitat,manipuladors de la historia,Pompeu Fabra,manipuladors de la historia,”el català que voleu impondre en el Regne de Valéncia ,esta extret del infame i infecte del dialecte barceloní” Pare Batllori,manipuladors de la historia,conseguireu que el odi als pancatalanistes se transforme en odi al poble català i no tan sols pel poble valencià,si no també odi pel poble balear i el poble aragonés.

  REGNE D´ARAGÓ+REGNE DE MALLORCA+REGNE DE VALENCIA= – COMTAT DE BARCELONA

  NI SOM CATALANS,NI PARLEM CATALÀ,NI MAI CONSEGUIREU FER-HO,NI VOSATRES NI ESPANYA.

  Que vol dir “blavero”?

  *açò esta escrit en llengua valenciana,la normalisada en les normes del Puig,donat que les actuals,son una farsa catalanizadora.

  • Que diu aquest blavero? Si no fós per Catalunya encara serien moros…o potser ho enyoren…mentre sigueu sent la bagassa de Madrid no us mereixeu cap respecte. A part que gràcies als vostres presidents ja no sou regne… sols una comunitat… Nosaltres seguim sent un Principat… format per varis comptats. La ignorància entre vosaltres és tant abundant com les taronges,us heu venut la llengua,la bandera,el nom… per ser la platja de Madrid.

 5. Recony quins nervis que hi ha en aquesta pàgina manipuladorsdelahistoriamanipuladorsdelahistoriamanipuladorsdelahistoria (perdo, se m’ha colat!)

  Diuen que els habitants de Valencia van rebre als romans amb pancartes on s’hi llegia “NO MOS FAREU ROMANS!”

  i lo de posar paraules en boca de l’altre gent també es algo que ve inclòs en la pàgina?

  manipuladorsdelahistoriamanipuladorsdelahistoriamanipuladorsdelahistoria

  catxis, un altre cop!

  quan he dit jo que els que defensen la cultura valenciana son blaveros? si he dit tot el contrari, home de deu!

  manipuladorsdelahistoriamanipuladorsdelahistoriamanipuladorsdelahistoria

 6. Bona tarda,

  Bé, després d’haver posat el traductor català – valencià (per normes d’en Puig) del Google Translate, i entendre el que volia dir l’amic “valencià” (q m’ha costat bastant, eh!!) – Mode ironia Off –

  Només volia comentar un parell de coses, q potser us semblaran correctes o potser no, però és tal i com ho veig jo:

  – La llengua ens uneix

  – La política ens separa

  La cosa està així: Catalunya lluita per la seva Independència. I és respectable, i hi pots estar a favor o en contra. Si algun dia l’aconseguim (espero q si), segurament, de les primeres coses que fem serà allargar la mà als q nosaltres considerem “germans” per anar tots junts a formar el q nosaltres considerem Paísos Catalans. I aquí arriba la vostra decisió, si voleu venir perfecte i sinó, també. Cada poble ha de ser sobirà, i si vosaltres (Valencia i Baleras) decidiu q no voleu venir amb nosaltres, no passa res. Sereu igual de lliures i sobirans q nosaltres. Què us hem de dir nosaltres sobre que sigueu sobirans i decidiu per vosaltres mateixos, quan és el que busquem des de fa molt de temps nosaltres?

  El q si queda clar és que parlem la mateixa llengua. I entenc, que pel fet de dir-se llengua catalana, vosaltres us volgueu diferenciar. És normal, però al cap i a la fi, és la mateixa llengua. També li podríem canviar la denominació i dir-li Vacaba o Cabava o Vabaca (Vañlencià, Català i Balear) i així estaríem tots contents, fins q apareguin els de Lleida i diguin, “eps!! q nosaltres tb volem aparèixer al nom” i llavors podríem provar: Llevacaba o Vallebaca o anem fent permutacions de les sil·labes fins q trobem una q ens agradi a tots. Però, el més fàcil és continuar dient-li català, amb les seves variants dialectals igual de importants que l’anomenat “català central”.

  Bé, amics, us deixo aquesta opinió a veure q us sembla.
  Que, al cap i a la fi, és una opinió.

  Visca Catalunya!!

 7. Sa CEB agraeix es comentaris i, de moment, calla. Efectivament, hi ha nirvis i també n’hi ha per contestar, peró ja se ferà més endevant. Per cert, ¡Visca Catalunya!, peró també:
  ¡Vísca València! i com no, ¡Visca Balears!.

 8. Un català ha dit que “La llengua ens uneix”:
  Vet aquí a on s’equivoca: Sa llengo és lo que, des de 1906, mos separa. S’IEC, creat pes racista Prat de la Riba, hauria d’aprendre de sa RAE.
  I de pàs, noltros anar pes nostro compte, com fan es germans valencians.

 9. La llengua no ens separa. Una llengua ens dona les eines per comunicar-nos, i els que decidim parlar d’unió o separació som nosaltres, els parlants. Podeu descalificar el IEC, podeu descalificar Prat de la Riba, podeu descalificar Pompeu Fabra tant com vulgueu, fins que us sagnin els dits, si voleu, però no canviareu la realitat. Us hi podeu pegar cops de cap si voleu, podeu fer tot allò que vulgueu, però senzillament, existeix una llengua molt rica en dialectes, que es parla des del Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. És així, i si poguessiu treure-us la bena que la política us posa als ulls, veurieu que això és un motiu d’alegria. Que creieu que els catalans som imperialistes? Cregueu el que us surti dels sants collons, i per mi, l’idioma en qüestió és podria dir Iberomediterrani o Bantú de molt al nord, que per a mi seguiria sent la meva llengua. I la vostra. Que no voleu acceptar-ho? Doncs no ho accepteu, què sé jo, digueu-li Balear, i Valencià, o illenc i peninsular-no-catala-ni-castella-ni-portuguès-ni-aranes-ni-euskera. Seguirà sent la mateixa història. Que voleu omplir-vos de fel perdent el temps en una pugna patètica quan al carrer, al mon, al vostre mon, en la llengua que sigui, hi ha coses molt més importants per arreglar? Doncs molt bé, és una llastima perquè llavors els que estarem lluitant per les coses que realment importen serem menys, i vosaltres estareu perdent el vostre temps decidint com es diu la llengua que parlem, en comptes d’utilitzar-la perquè se l’escolti allà on calgui.

 10. Hola de nou,

  Ja vaig deixar la meva opinió ahir, però nomès volia comentar una cosa q ha escrit en Pep:

  Crec q t’equivoques Pep, pq dius q des de 1906 la llengua ja no ens uneix, per la creació de IEC. Això, és política. Amb el comentari q has fet ens fas entendre q abans de 1906 sí que ens unia la llengua i després, ja no, degut a una “acte polític”. No té cap sentit. Una cosa és la llengua i l’altre, les accions polítiques que puguin derivar d’aquesta.

  Jo, sóc gironí, i Catalunya és una país totalment centralista: Barcelona s’ho menja tot i a tots els nivells (excepte els caps de setmana, que surten del cau). Molt més, que p.e. pot ser Madrid amb Espanya. I segurament, vosaltres (balears i valencians), ens veieu com un país centralista i que us volem absorbir i quedar-nos amb la vostra cultura i identitat. I segurament, molts actes així ho demostren. Però gairebé tots aquests actes, són polítics. . O almenys jo, ho veig així. I potser sí, q Catalunya hauria de canviar les formes de tractar amb Valencia i Balears, i no comportar-se de manera tant centralista, pq si ho veiem des de dins de Catalunya, imagino que des de fora s’ha de veure encara més exagerat.

  El que vinc a dir, és que de les poques coses que ens queden d’unió entre nosaltres tres, és la llengua, i que degut a la política, cada cop estem més lluny. Nosaltres, els catalans, no volem treure-us la identitat ni quedar-nos amb la vostra història, el que volem la majoria, crec, és q anem plegats cap a la creació d’un país, units per la llengua i la història.

  No se si m’he expressat prou bé, però és l q penso jo.
  I per acabar:

  Visca València!!
  Visca Les Balears!!
  i Visca Catalunya!!

  Salut per tots!!

 11. A “L’altre Catà”. Tenc amics per tota Catalunya: a Girona un col·lega, excelent persona, un tal Jordi Barris; a Lleida (tan a sa vall d’Aràn com a altres puestos de montanya), gent de s’esquí a sa que veig gairebé cada hivern tot i que sigui de pàs cap a Andorra. A Barcelona ni els puc enumerar, i de Tarragona una amiga que es s’al·lota d’un amic meu, i no Anna.
  Conec molt bé ses desavenències des “provincians” amb sa Metrópoli: peró no te caiga extrany ni mal de comprendre. A Mallorca passa lo mateix amb “Ciutat” i “Fora-Vila”, inclús entre pobles veïnats.
  Lo inassumible és que sa majoria de ciutadans catalans no llegescan es seu BOGC (Bolletí Oficial des Govern de Catalunya) per comprovar com, amb es seus dobers, se financien millonades d’Euros en favor des concepte de “prestigiar la llengua, cultura i identitat catalana” a lo que es govern actual de sa Generalitat considera “Països catalans”. Aixó, me perdonaràs, pero és faixisme pur i dur, a més d’una estafa cap a n’es pròpis catalans.
  I lo dit sobre s’event de 1906 és ben i ben ver.
  En voler t’ho demostraré.
  Cordialment:

  Pep de Mallorques

 12. Hola, som s’administrador d’una web de Miscel·lania. Admir es poble català. Precissament pretenc fer un article sobre una iniciativa d’en Marc Parrot -el chaval de la peca- sobre es “Casal Rock”, iniciativa admirable (emesa per TV3), a on surten una série de catalans majors reconvertits al Rock’n’Roll i que són viva mostra des provervial seny català. Canten sobretot en castellà o anglès, se refereixen a “nosaltres els espanyols” (sobretot a un episodi en es que tenguent una experiéncia a Londres, comparen llurs cultures), i a més, lo que trob més formidable, és sa germanor entre “aviets, tietes” i demés jubilatorum de diferents condicions: es pagés auténtic, amo d’una massia s’ha fet íntim amic d’un burgués industrial, i no obstant, tots fan gala d’una gran humiltat. Senyors, jo no som anticatalanista. Pero tampoc som català.

  Sa veritat és que des d’esferes com sa de sa veu mediàtica d’un periodista de l’Avui, o d’un desinformat que mai entén sa subtiletza de s’ironia ni sa força argumental de ses proves gràfiques, bibliogràfiques, documentals o presents a tota hemerotèca (un pardal assoleiat amo d’un més que parcial blog anomenat “Blog d’Analisi Crític” -és tan valent que no gossa dir es seu nom ni publicar una foto seva-), escriven coses com ses que podeu comprovar aquí:

  http://miszelani.wordpress.com/2010/05/08/atacs-inadmisibles-des-de-catalunya-ii/

  Pes tipo de “s’Anàlisi Crítica”, que ja ha embestit a un parell de mallorquins i menorquins, li dic lo que ja va quedar escrit:

  “En Llopis i en Llepas varen fé un babúl: en Llopis ses tapes i EN LLEPAS ES CUL“ (Folklore Colonial)

 13. Conec més atacs des de Catalunya. Els vols pàs a sa vostra direcció.
  Ès ridicul, infantil i inadmissible que s’oposin a s’epígraf “Atacs des de Catalunya” (que no és lo mateix que atacs de Catalunya, deixant clar que ets atacs provenen d’una minoría de radicals, minoría que no obstant, té un gran pés especific: me pens que ERC és sa 2ª o 3ª força polítca de Catalunya).
  Si ells volen titular aquesta polèmica com “Defensa des de Balears”, no diríen mentida i supós que cap Balear protestaría.
  I en resposta a s’estúpit argument d’un català, si se mos atacàs des de Reyjkiavik, es títol d’aquest apartat, no ho dubtin, sería es de “Atacks des de Ryjkiavit”, des de “Madrid” o des de “Bratislava”. Pens que no han comrpés res.

  Tià

 14. Polèmica? Quina polèmica? Això es el que intento explicar, que això només es una puta web friki on s’hi diuen bajanades i que vos ho preneu com si fos sa vostra missió còsmica. I si el meu argument és estúpid, pensa si en algún moment he escrit que jo escrigui des de Catalunya. Revisa-ho, si vols. Pero clar, “Des de catalunya” se’ns satanitza, blah, blah, blah. Et penses que pel sol fet de ser català he de viure a catalunya?

 15. Sa veritat ès que ès per flipar.
  Mos ataquen de per tot, mos volen anexionar, han creat una “quintacolumna” anexionista a Balears, reguen amb dobbers tota classe d’institucions anexionistes a Balears, s’apropien de ses nostres figures intel.lectuals més importants, mos tracten com una colònia, s’inventen uns països anexionistes des quals cap baleàric mitjanament decent en vol formar part, mos califiquen de frikis quand només intentam defensar-mos AMB DADES REALS i que cercant amb un mínim de rigor se poden trobar i desmonten ses seves tèsis com un castell de cartes, i encara tenen collons de venir aquí a insultar??
  Au, anau a porgar fum, botxarros!

 16. A “Català”, en Resposta a aquesta absurda pregunta que mos fa:

  “Et penses que pel sol fet de ser català he de viure a catalunya?”

  SI.
  Perquè d’altre manera no pot ser.
  Si es mallorquins tenim sa desgràcia d’haver de compartir sa nostra illa amb tu, és vera que tu també tens tot es dret a creure’t Napoleó, o natural de Katmanxú. Te recomenàm acudir a un psico-terapèuta.

 17. Muy bien dicho. Tampoco tiene mucho mérito la respuesta, porque la pregunta es de gilipollas, pero había que responder porque parece que este no se entera de nada.
  Y es de una lógica aplastante. No se que filósofo dijo encontrar una única verdad indiscutible: él pensaba y si pensaba, es que existía.
  Con esta pregunta gilipollas pasa lo mismo: aquí sólo hay una verdad indiscutible. Si dice que es catalán, lo único cierto es que es Español (los franceses del Rosellón se definen siempre primero como franceses, y además, el catalán que escribe este sujeto me inclina a pensar que el mismo no es de la región catalana, y mucho menos un rosellonés, sinó uno de estos traidores que tenemos por aquí).
  Mis disculpas por no escribir en mallorquín. Una de las razones por las que visito esta y otras webs es para hacerlo con propiedad. En la escuela me inculcaron un asqueroso barcelonino que no reconozco como mi lengua.
  ¡No aflojeis muchachos!

 18. Nota de sa CEB, per ser un comentàri d’avui, peró que surt com atac a un valencià que va escriure dia 1 de Juny, reproduim aquí es missatge “del Jordi”:

  “Que diu aquest blavero? Si no fós per Catalunya encara serien moros… o potser ho enyoren…mentre sigueu sent la bagassa de Madrid no us mereixeu cap respecte. A part que gràcies als vostres presidents ja no sou regne… sols una comunitat… Nosaltres seguim sent un Principat… format per varis comptats. La ignorància entre vosaltres és tant abundant com les taronges,us heu venut la llengua,la bandera,el nom… per ser la platja de Madrid”.

  (Jordi – 13 juny 2010 at 22:34)

 19. Resposta “al Jordi”, qui afirma:
  “No us mereixeu cap respecte… Ja no sou regne, … Nosaltres seguim sent un Principat… format per varis comptats. La ignorància entre vosaltres és tant abundant com les taronges… sou la platja de Madrid” (Jordi – 13 juny 2010 at 22:34).

  Abans, “l’Enric Vila” va dir-mos: “No sou més que una colònia catalana amb uns repugnants deliris de grandesa”.

  “Un català” mos acusa de frikis per sa raó de per ell, “no te cap lògica que estigueu en aquest plan defensiu”.

  Per parts, “al Jordi”, dir-li que el mon és gran, que faci el favor de lletgir més i que pot aprofitar per durse’n sa lectura a sa platja de Sitges (segur que s’estima s’ambient de Sitges que sentir sa pudor a aftersun d’un madrileny). Per noltros encantats: es madrilenys, alemanys, valencians deixen propina. Es catalans com en Jordi mai deixen propina.

  Hi ha que ser realment ignorant per dir aixó des “Principat”. Si “el Jordi” se llegeig s’Estatut d’Autonomia de la regió d’Espanya a on resideix, comprovarà que sa paraula ni s’esmenta. Mai hi ha hagut cap “Principat català”. Sa confusió ve des fet de que es seus senyors, els Reis d’Aragó, donaven sa dignitat, merament nominalista, al dofí, al primogènit, de “Princep de Cataluña”, peró aquesta és una qüestió absolutament annecdòtica, al igual que existeixen es “Ducs de Palma” i Palma no és ni ha estat mai cap Ducat.
  Hi ha que ser curt.

  En quant es comptats catalans, gran parts d’ells, es més propers als Pirineus, fóren feudataris de Mallorca, per voluntat testamentària de Jaume I d’Aragó.

  Es Balears hem estat amos de part de Catalunya, vassalla nostra, mentres que es vassalls catalans del Regne d’Aragó mai ha tengut soberania propia, i molt manco damunt es més petit dets illots de sa Pàtria Balear, vertadera Comunitat Històrica.

  Deu fotre que es darrer Compte de Barcelona fos un Borbó. Des de fa molt i molt de temps la plaça està vacant.

  La del “Rei de Mallorca” és vigent. Deu el guard per molts d’anys.

  • Perdona,gràcies a quí no sou musulmans?al Comte de Barcelona,que salpà de Salou(Catalunya)per alliberar-vos(potser ara se’n penediria)i els vostres reis foren de la Casa de Barcelona,ja que el bon rei us dona constitucions i institucions propies,potser hauria hagut de fer com Castella i aglutinar-vos a la Corona com a provincies.
   Una altra cosa:el darrer Compte legitim de Barcelona fou l’Arxiduc Carles d’Austria,nombrat per les legitimes i sobiranes Corts Catalanes,al igual que l’últim rei legitim de Mallorca.Aquí teniu el borbó i la seva nissaga jaient a l’estiu,per sort a ca nostra sols hi està de passada,que ja és molt.

   • Pero és que noltros mos estimàm més ser moros que catalans, subnormal.
    Mai hi hagut cap Rei de Catalunya.
    I a més:
    ¿A tu no te va pasar un tren per damunt s’altre día?

    Au, ves a mirar TV3 i a ballar una sardana.

    Arruix

   • Andreu arabí aquest és tant ruc que no sap que prové dels catalans que van repoblar Mallorca provinents de Barcelona i Girona.
    És un pobre imbècil.
    Els feixistes mallorquins com tal de vendre’s als nazis de Hitler i de Franco i al imperiaisme espanyol per treure’n quartos sóin capaços de vendre a sa mare. Són uns porcs traïdors.

   • Tens tota la raó del món Jordi! Fóra feixistes botiflers de casa nostra (els Països Catalans).

 20. Molt bé nois!!

  Veig que no hem arreglat res!!

  A Tomàs, que diu que us volem annexionar, ens apropiem de les vostres figures,…. (escrit del dia 12 de juny): A veure, Tomàs, nosaltres i vosaltres, parlem la mateixa llengua, vosaltres amb les vostres característiques i nosaltres, amb les nostres. Això està més o menys clar, no? Ara, nosaltres no volem annexionar a ningú que no ho vulgui. És tan difícil d’entendre que si en un futur Catalunya aconsegueix l’independència, sereu vosaltres els que decidireu si volem anar tots junts, per separat o seguir a Espanya? Hauries d’apendre a separar llengua i política.

  A Jose ferrer: crec que ets la quincena paraula del teu post. També, amb el despreci que parles de Catalunya i el català és normal que no arribis a entendre res del que t’escric, ja que a l’escola ho vas ignorar. Passa-ho pel Google Translate. I per cert, era Descartes el que deia “Cogito, ergo sum”. Que és llatí, però com no és castellà, segur que tampoc no ho vas voler apendre pas. No passa res.

  Altrament, tampoc subscric les sentencies de les que es queixa el que “contesta al Jordi”. No menyspreo a ningú pel lloc on ha nascut però si podria fer-ho pel seu pensament intolerant, com ara en Jose Ferrer.

  Per finalitzar, i sense que pensis que és un atac contra tu, “contesta al Jordi”, ja us podeu quedar per vosaltres el rei espanyol i tota la monarquia. Nosaltres n’estem farts. I no per ser espanyol, sinó per ser rei, que sembla mentida que encara es defensi una institució passada de moda i que no ens serveix de res…

  Salut i Vsica Catalunya!! I balears!! I País Valencià!!!
  Visca La Republica!!!

 21. Sa resposta d’aquest individuo torna a ser simptomàtica. No sé si és es mateix que mos acusa de defensar-mos, mos qualifica de “freaks” i als valencians d’ignorants.
  A la fi declara sa seva hispanofòbia, deixa palès que no sap res sobre lo que és una jefatura d’Estat, se declara independentista, i acussant sense motius a sa CEB de fer generalitzacions que mai ha fet (ni se considera “anticatalanista”: tal vegada aquest sia es pecat), parla de “nosaltres”, d’un colectiu. Ergo, ell si que generalitza.
  Tampoc sap llatí i ho deixa molt clar: Descartes, “Cartesio” en llatí, al començar es plantetjament des “Discurs des mètode”, descubreix s’irrefutable veritat des “Cogito, ergo Sum”. S’exposició den Josep Ferrer és de ses millors que he vist, perqué a més, per fer s’analogia que fa, empra un autèntic argument cartesià, que consisteix en (aixó te una lógica més discutible, peró és lo que fa Cartesio), aplicar sa claritat irrefutable, que ell considera extrapolable, a altres arguments iguals de clars.
  Aquest català és un autèntic radical sobretot per una raó (entenc que quan diu “nosaltres” se refereix a tots es catalans radicals): En es futurible de que Catalunya aconsegesca s’Independència, vaticina, com l’Oracul de Delfos, aquestes possibilitats:
  Tendrém dret a decidir si anam tots junts, tendrem sa possibilitat de decidir si anam a s’Independència, i inclús seguir a Espanya (no especifica amb quines condicions).
  Meam quan aprendrà que ses nostres decisions no estàn vinculades, i molt manco condicionades, a lo que faci Catalunya.
  Lo més patètic és que recomana que aprenguem a separar llengua i política: SI MOS HA DUIT ANYS ES DESCOBRIR QUE ESTÀN INTRÍNSECAMENT UNIDES, LO QUAL ÉS ABERRANT, PERÓ DES DE CATALUNYA SE MOS DEMANA QUE ARA QUE HA QUEDAT CLAR HO OBLIDEM.
  Una barbaritat, Senyors. Vergonya.

  • Tú ets un llepaculs del imperialisme espanyol que, per fer quartos et penses que necessites ser espanyol i que tots deixem de ser catalans tant vosaltres com nosaltres.
   Si fos per tú ni escriuríem en català només amb castellà (àlies espanyol).
   “Divide y vencerás”, no feixista?,… llepaculs dels invasors. Què et penses què no ho sabem el que fas, traïdor?

 22. A Història.bal: realment no se si contestar-te perquè entens el què vols, i ho portes al teu terreny, però bé, ho intentaré a veure com va i si ho entens, o sóc jo el que m’expresso malament.

  – On veus l’hispanofobia? Sentir-me català és ser hispofòbic?
  – Jefatura d’estat? Saps que tb existeix la figura del president de la republica? Saps que no cal tenir rei? Estàs en contra de que sigui republicà?
  – No he acusat a la CEB de res, almenys voluntàriament.
  – Quan parlo de nosaltres, parlo dels catalans. Bé, parlo de com parlem el català els catalans, en diferència amb els valencians o mallorquins.

  El que crec és que ets tu el que creus que t’estem atacant simptomàticament. Caldria que t’ho fessis mirar.

  Sobre el pensament cartesià, del que no hi havia entrat, si vols en parlem. Només volia dir, si saps llegir entre línies, que en Jose ferrer igual no sabia que volia dir “cogito, ergo sum” pq com no és el seu idioma estimat (castellà), i potser no el va voler estudiar a escola (ironia). Si vols que parlem sobre el plantejament de Descartes i el seu discurs del mètode, et podria comentar que la base del seu argument no és del tot cert, ja que no es pot admetre res a com a verdader, si no es pot demostrar que és evident. I sobre els sentiments nacionals, no crec que hi hagi res evident en un conjunt d’individus (si que pot ser-ho en un individu concret). Com que en aquest cas, es parla en un conjunt d’individus, els sentiments nacionals no és una evidència per tot el conjunt d’individius, per tant, considero la hipòtesis com a falsa.

  Seguim…

  Entens malament quan dic “nosaltres”, ja que no em refereixo als radicals, pq no sóc radical (si independentista). Quan dic “nosaltres” dic “els catalans en general”, perquè jo, tot i que no t’agradi sóc independentista, però no radical. Entens que vol dir o vols que ho discutim filosòficament? Jo crec que algun dia aconseguirem l’independència (Catalunya), després si algú es vol unir a nosaltres i anar junts, benvinguts seran, sinó cap problema. Però això, ho decidireu vosaltres.

  Mira, respecte a separar llengua i política, com ja veig que et costa entendre les coses, em referia a que TU I JO PARLEM LA MATEIXA LLENGUA, TOT I QUE TU NO HO VULGUIS ADMETRE PER QÜESTIONS POLÍTIQUES. I QUE PARLEM LA MATEIXA LLENGUA NO VOL DIR QUE FORMEM PART DEL MATEIX PAÍS (POLÍTICAMENT). Ho entens ara? Vols que fem una xerrada filosòfica sobre això? Et faig un dibuix? Un esquema?

  Ara, ves a explicar barbaritas a un altre lloc i a entendre el què vols amb els teus amics.

  Per cert, com pots llegir al meu post anterior (si és que vols) i veuràs que dic que no subscric lo que diu en “Jordi”, que és el que us acusa de “freaks” i de no se què als valencians. Llavors, PER LÒGICA, no puc ser el mateix català que ho subscriu.

  Salut company!!
  Com deia Descartes de borratxera: “Ligo, luego existo. No ligo, luego insisto”

 23. Senyors, jo som incapaç de dialogar amb qualcú a qui li manca “s’aigo d’es Bril”. Li he de reconeixer, aixó si, que puc haver confós s’autoría d’una manifestació per sa d’un altre, cosa que crec que he avisat en aquell mon primer comentari. Li reconec a “S’altre” certa gràcia o intent d’ironía (ja va be si un ho procura) i inclús certa simpatia. Perquè hi ha hagut molts d’intents de refutació a s’axioma cartesià, peró he de reconeixer que aixo de “Ligo luego existo. No ligo luego insisto” és molt, peró que molt espanyol.
  Jo duc ets argumets “cap el meu terreny”. Ell no. ¡Per favor!: Jo només demàn que mos deixin tranquils a nostro petit, minúscul, insular i pièlag terreny. ¿És possible demanar tan poca cosa?…

  Citaré a un que al manco ha demostrat sebre un poquet d’història i qualque cosa de llatí (m’ho he trobat a títol de comentari, d’avui mateix (he sentit sa picor de pegar ullada meam si hi havia resposta), a un altre “post”, molt interessant, per cert). I diu un tal “Membre22”:

  “Pacem… Pacem… Crec que és trist, peró conexent aquesta gent encara haurem de fer cas a lo que ja sabia en V Cecilus Balearicus: SI VIX PACEM, PARA BELLUM. Vist es darrer missatge d’un que parla en nom de Catalunya m’ensum que no haurà altre remei (i encara mos volen ensenyar llatí: sàben més que 7 rectors d’Universitat)… membre22 – 15 juny 2010 at 22:04”

  • No quan això significa que els catalans de Mallorca no puguin tenir la seva legítima llibertat que els espanyols ens van prendre i tú pretens perpetuar, traïdor.
   Com us preparaeu per la guerra, tornareu a fer vindre a Hitler, Franco i Mussolini com l’altra vegada, nazis de merda?

 24. Collons, es cotxo de sa CEB per carreró estret no passa.
  ¡Hi hagi pau.Tolerància!.

  Es catalans se reivindiquen. I pensàm que aquest és un “bon xicot, noi ben empaixat així com paiu agut”. Se mereix una pubil·la ben sexi amb una barretina i té tot dret a dir la seva.

  I ara en sério (que mos perdoni ses beneitures qui signa amb antopònim com es que signa amb un titol sense donar nom, que lo que diu és també opinable): Pensam que hauría d’haver un pacte de tolererància perquè noltros no opiném (sobre tot en lo que fa a política/identarisme) sobre ells, i que en justa retribució, ells no vulgan imposar es seus arguments dins sa nostra Pàtria.

  Sempre haurà qualque foner que vigilarà (“Ocluvoltonecre”, qui en llengo balear clàssica te més anomenada que sa d’un centurió “Pauetimilis”). Peró encara no ha arribat sa guerra, ni sa declaració (són indiscutibles ses temptatives i provocacions, pero noltros som així*).

  A ses milenaries atalaies sempre hi ha un baleyaró mirant prim i amb tots es sentits, transmitent ses noves, dia a dia, al GiGC, que evalúa i també fila prim.

  * Minvi la por a “loteant”, que s’enemic no vendrà d’afora, sinó que és aquí, és un des nostros, com fou en Judas a terres foranes. Sabem que amb pedra o destral es problema és resolt, peró no som d’aquesta condició, som feels al B. Jesús. Mediterranis com fou ell, peró Balears, ni catalans ni tampoc Siciliàns: aci no existeix sa Nangreta ni similars. Passin por, pena o vergonya, lis demanàm a n’es traïdors que d’ànsia no en passin, ja que lo que ha de ser, serà, i si ells són tranquils, no hi ha motius de passar pena.
  I que regni sa germanor entre es pobles veïnats.
  Formentera, Eïvissa, Menorca i Mallorca.
  I Salut a tot u Mon.

  • Els balears són descendents dels catalans que van repoblar ses illes. Els catalans que no van marxar són els nostres ascendents del Principat.
   Els que van matar moros a Mallorca foren els vostres ascendents, no pas els nostres. Els nostres es van quedar a la Península, rucs!
   Consulteu les cartes de poblament dels vostres propis pobles per comprabar-ho! que en sou de rucs els fatxes!

 25. Bon dia,

  El fet que jo comenti aquí, no és pas per atacar les balears, ni la vostra identitat ni res per l’estil. No he entrat pas en aquest blog per insultar a ningú o a riure’m de ningú, ni he menyspreat a ningú, com sembla que s’ho han pres alguna gent.

  Escriure a l’entrada d’un post en el que tot prové d’unes declaracions fetes en un blog d’una persona de Catalunya atacant Balears, de la que no compateixo opinió, no és fer un atac cap a Balears, sinó intentar donar-vos a entendre que no tota la gent de Catalunya pensa així. És més, fins que no vaig entrar a aquest blog no havia sentit a ningú parlar malament de Ses Illes.

  El fet de que jo parli en nom dels catalans, tal i com se m’acusa, és degut a què cadascú té una idea del que pot significar per a ell Catalunya i els catalans, al igual que se’m demana que “mos deixin tranquils a nostro petit, minúscul, insular i pièlag terreny”, entenc que és la seva opinió i que no parla en nom de tots els balears, ja que no té la categoria per fer-ho, igual que jo no la tinc per parlar en nom de tots els catalans. Són formes de parlar.

  Jo no vinc a donar lliçons a ningú de res, ni llatí ni de filosofia, que com ja haureu vist en tinc poca o molt poca idea, però si que m’agrada discutir (en sentit positiu) i intentar deixa clar el meu punt de vista.

  El que si vull contestar especialment a Història.bal, és que com ja ha vist, “la gràcia o intent d’ironia” ha estat present en gran part dels meus posts anteriors, i que només l’he contestat directament a ell, quan feia afirmacions que creia que no eren correctes sobre el meus posts anteriors. També m’acusa de ser antiespanyol o patir de hispanofòbia, fins i tot en una de les evidències universals “Ligo, luego existo”, ja que m’intenta atacar dient que és molt espanyol, com si a mi em molestés això. El que jo tingui un sentiment nacionalista i independentista no significa que odiï a Espanya o que pensi que no estar bé utilitzar frases o expressions en el seu idioma.

  També, comentar a Saceb, que en cap moment hem deixat de ser tolerants i tampoc he opinat sobre la vostra identitat. El que he fet ha estat explicar-vos com veig jo la problemàtica de Els Països Catalans (si no us ofèn aquest terme), i si voleu tornar-vos a llegir els meus posts veureu que dic que cada “poble” ha de ser sobirà per decidir què vol ser. I que la opció triada ha de ser respectada. Però, d’aquí a voler imposar els nostres pensaments com ens acusa Saceb, hi va un bon tros.

  Bé, vist que tampoc arribarem a un acord i que sembla que el comentar aquí les meves opinions es consideri un atac cap a la vostra identitat, m’acomiado de tots vosaltres amb una abraçada ben forta.

  Dir-vos també, que el fet de valorar Catalunya en funció dels nostres polítics no és gaire correcte, igual que no ho seria si jo us valorés a vosaltres en funció dels vostres polítics, ja que cap dels dos no ens enduríem una bona opinió i en sortiríem perdent.

  Salutacions!!

  Ignasi

 26. Gràcies Ignasi. Tota col·laboració, ja sia en un sentit o un altre, és benvenguda. I no te manca raó en molts de punts des teu darrer comentàri (s’inferència d’una possible hispanofòbia, maldament residual, suposam que s’extreu d’exigir sa seccesió respecte a Espanya). S’han fet moltes inferències d’una part i també d’una altra, i com que no podem controlar es llenguatge que empren ets opinants, sa CEB te demana disculpes si des d’aquest blog se t’haja pogut faltar al respecte.
  Dialogar mai fà mal a ningú.
  Salut.

 27. Jo segesc pensant lo que va dir un magnific periodista a rel de sa darrera catalanada radical: “Estàn romanos estos catalanes”.
  Aixó de sa germanor i que mos convidin a anar plegats cap a s’Independència està molt bé. I jo m’apunt si demostren sa seva bona voluntat regalant a Balears Tarragona o Lleida (Barcelona no, perqué tot i que no ho digan, “Catalonia” és essencialment Barcelona, que te com a compte titular a SM el Rei d’Espanya, màxima dignitat en sa que compten es catalans), o bé que mos tornin es comptats del Nord, que foren nostros en virtut des testament d’en Jaume 1er.

  Si és així, ja me pensaré aixó de “la germanor”.

 28. Crec que era: “ESTÁN CATALANES ESTOS ROMANOS”. Sa versió original surt a un TBO molt popular que va sobre un reducte de resistència que s’oposa a ser engolit per s’Imperi romà supós que ja sabeu qui són es personatges).

 29. “El Jordi” mos demana (25 juny 2010 at 14:52):

  “Gràcies a quí no sou musulmans?
  Al Comte de Barcelona, que salpà de Salou (Catalunya) per alliberar-vos (potser ara se’n penediria) i els vostres reis foren de la Casa de Barcelona, ja que el bon rei us dona constitucions i institucions propies,potser hauria hagut de fer com Castella i aglutinar-vos a la Corona com a provincies.
  Una altra cosa:el darrer Compte legitim de Barcelona fou l’Arxiduc Carles d’Austria,nombrat per les legitimes i sobiranes Corts Catalanes,al igual que l’últim rei legitim de Mallorca.Aquí teniu el borbó i la seva nissaga jaient a l’estiu,per sort a ca nostra sols hi està de passada,que ja és molt” (Jodi de Barcelona)

  Jo pas de contestar-li: Ja ho fan es seus senyors aragonesos, des quals sempre han estat vassalls. Visitau aquesta direcció:

 30. Gràcies a quí no som musulmans? An el Rei d’Aragó, que salpà de Salou (Tarragona, que encara no formava part de Catalunya per aquella època, igual que Lleida), per matar mallorquins (encara que fossen musulmans, eren mallorquins), i es nostros reis foren de sa Casa d’Aragó (es fill de na Petronila va renunciar an es seu llinatge de Barcelona i el va baratar per d’Aragó, ell era Rei i, de pas, Comte).

  Queda clar, Rafel?

  • Calla ruc que tú o ets un xarnego o un botifler traïdor. Els balears són descendents dels catalans que van repoblar ses illes. Els catalans que no van marxar són els nostres ascendents. O sigui que tots som catalans per igual, tenim cognoms catalans (potser tú el tens espanyolot, invasor) i parlem llengua catalana.
   Calla d’una vegada, xarnego i ves-te’n a escanya que això són els Països Catalans i no volem traïdors ni invasors (una de les dues coses que ets tú).

 31. Cre que t’equivoques Tomàs. O sia, que estic d’acord amb tu, peró crec que no te dirigies a jo, si no a un tal “Jordi”. Sa pregunta la fà ell, jo no. I a més, crec que abans li han contestat molt millor.

  Salut

 32. Heu de lltgir sa teoría dets “ECNIS”. Ataquen des de l’espai cibernàutic sense que ningú sàpiga qui són.

 33. Rafel, te deman disculpes, me pensava eres tu qui feia ses preguntes, me sap greu no haver-te lletgit millor. Perdona.

  Ara bé, trop que sa resposta a aquelles preguntes d’en Jordi està ben donada, concisa, breu i exacta.

 34. Aquest “Ent” no és més que un adroctinat sense criteri. Abans d’escriure he consultat sa paraula d’un concepte que no acabava de comprendre: ECNI
  M’ha parescut fabulós. Demàn i suplic a sa CEB:
  ¿Perquè no reproduïu s’article a on se parla des concepte ECNI? ¿No podrieu al manco editar una reproducció?…

  (Ent Catalanista no Identificable: tot un cas per la NASA)

 35. Per favor, que qualcú mos salvi d’aquests faixistes: Se junten tots a Barcelona (es gruix són xarnegos comprats amb un “entrepà”) plorant victimistament: “Som una Nació, Tenim dret a decidir”.
  Que guapo: Ells tenen dret a decidir. Sobe ells i sobre es demés. Han decidit que Balears lis perteneix, perqué a Balears, sa Franja d’Aragó,València, un bocí de Múrcia, L’Algher, Es Rosselló Francés, La Vall d’Aràn o inclús Andorra lis és negat es seu dret a decidir.
  Ells són superiors. La “raça” catalana.

  • Calla ruc que tú o ets un xarnego o un botifler traïdor. Els balears són descendents dels catalans que van repoblar ses illes. Els catalans que no van marxar són els nostres ascendents. O sigui que tots som catalans per igual, tenim cognoms catalans (potser tú el tens espanyolot, invasor) i parlem llengua catalana.
   Calla d’una vegada, xarnego i ves-te’n a escanya que això són els Països Catalans i no volem traïdors ni invasors (una de les dues coses que ets tú).
   Els nostres avis van lluitar i disparar contra els nazis mentre els teus els hi llepaven el cul o sigui que a callar, fatxa de merda!

 36. Hola,

  Feia temps que no entrava, però he quedat bocabadat de l’últim comentari. S’ha escrit sense alcohol a la sang?? perquè s’ha escrit al migdia i es podia donar el cas hehehe no ho se, el q veig és molt d’odi x part d’aquest que demana la llibertat del regne d’espanya 🙂 curiós!! bé, ha d’haver-hi de tot en aquest món, hi ha gent que amb mejar, respirar i dir quatre tonteries ja té la vida completa (no tot a la vegada clar, pot colapsar). Ja sabeu, les consignes anticatalanes…

  El meu punt de vista:
  – Nosaltres volem decidir per nosaltres. Ja decidireu vosaltres, sigueu d’on sigueu, que és el que voleu fer o si és que voleu decidir sobre alguna cosa. Els catalans només volem decidir sobre Catalunya. Que us sembli malament, és el vostre problema. S’han de saber acceptar les decisions del poble, cap un costat i cap a l’altre.

  Salut amics i algun borracho q corre per aquí

 37. Puta subnormal, ja no tenen bastant amb es mallorquins, ara insulten a menorquins i eivisencs. Concec dos dites (folclóriques) ben avinents per dos personatges que entren a aquesta Coordinadora. Per dos coiós rematats, es binomi dinàmic conformat per sa mateixa persona: qui signa amb es psudónim d’ “Un Català” i amb es seu enginyós altre psuedónim: “S’Altre Català”. S’estil és inconfonible.
  I és dita antiga, des de que se coneix per aquest nom als vassalls del Regne d’Aragó, sa que diu:

  “Català, català, si encara no te l’ha feta, te la ferà”.

  S’altre és especiàlment avinent, tractan-se d’una persona que és al temps, l’un i “l’altre”:

  “Des Collons d’un poden penjar a s’altre”.

  Finalment, per posar un exemple en romanç continental, referit a aquestes dues signatures:

  “Se ha juntado el hambre con las ganas de comer”.

  • Calla ruc que tú o ets un xarnego o un botifler traïdor. Els balears són descendents dels catalans que van repoblar ses illes. Els catalans que no van marxar són els nostres ascendents. O sigui que tots som catalans per igual, tenim cognoms catalans (potser tú el tens espanyolot, invasor) i parlem llengua catalana.
   Calla d’una vegada, xarnego i ves-te’n a escanya que això són els Països Catalans i no volem traïdors ni invasors (una de les dues coses que ets tú).

 38. Ohh!!

  Em sap greu, però no som la mateixa persona….per això escric amb el nick “L’altre català”. Sinó hagués continuat amb el primer nick, ja que no m’he d’amagar dels meus comentaris. I sinó, li pots demanar a la CEB que miri les IP’s (suposo q ho poden fer).
  Potser el problema és una crisis paranoica, no ho se…., tampoc passa res, solen haver-hi solucions.

  Vist això i la teva capacitat per raonar qualsevol comentari, basant-te en l’insult directe (mira que seria fàcil usar una mica l’ironia), em dóna la sensació que tot i que sàpigues escriure, això no t’eximeix de ser un analfabet funcional, però no passa res, molts polítics ho son i han arribat molt lluny. Fins i tot catalans!!! (ironia) Jo crec que tu tb pots fer-ho.

  També, “bajané.bal”, no se si l’escrit va dirigit tot a mi, o només els insults, però m’agradaria saber a on ha vist que jo faltés a Mallorca, Menorca o Eivissa, deu-me’n guard!! O si tot és realment una crisis d’aquestes maniaco-persecutoria…. o anticatalanisme. Si és l’últim, no passa res tampoc, és una opció com una altre.

  D’altra banda, qui hagi llegit els meus comentaris, sap perfectament que jo no penso que s’hagi d’obligar a ningú a acceptar una cosa que no vol, cada poble ha de ser sobirà en les seves decisions. Si ho volem per Catalunya, seria estúpid pensar que hem d’imposar les nostres idees als altres.

  Au!! Disfruteu de l’estiu!!!

  Salut!!

  L’altre català (no confondre amb “Un català”, que tot i que podeu pensar que som la mateixa persona, no ho som) 🙂

 39. Yo només vullguera dir una cosa, encà que tal volta un poquet a destems, puix han transcorregut casi nou mesos des de l’últim comentari, pero aixina i tot vaig a fero. ¿Per qué no se dixem de ploriquejar i anem contra els que tenim que anar?, i no per odi, sino per el nostre llegítim dret a defendre lo que mos volen usurpar. Un salut, germans Balear, crec que no cal que vos diga d’a on soc.

 40. Moltes gràcies pes teus comentaris i es teu suport Chenyoval. Aquesta pàgina està un poc deixada de la ma de Deu. Molts de grups balearistes han baratat de direccions, uns no estàn actius, han sortit altres de nous, etc. Sabem que fa falta actualitzar sa pàgina. Si mos proposam posar enllaços segurs de totes ses families balearistes an es Menú de la dreta, pensam que s’enfilada ès tan extensa que arribaría a avorrir. Estam estodiant un modo per coordinar millor tota s’informació. Salut!!!!


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: